Postup při úmrtí

 
 Pokud nastalo úmrtí doma:

Je nutné nejprve zavolat praktického lékaře, případně záchrannou službu. Lékař vypíše ,,List o prohlídce mrtvého", tzv. ohledací list, eventuálně nařídí provedení pitvy. Teprve po této prohlídce provede odvoz zemřelého na zavolání naše pohřební služba: tel.: 608 376 937

Rodina může do našeho příjezdu zesnulého obléci, nebo vhodné oblečení pouze připravit. Pokud lékař nařídí pitvu, oblečení vezměte s sebou do naší kanceláře.

Při úmrtí na veřejnosti:

Stejně jako při úmrtí doma, musí být přivolám lékař k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny, na základě Vaší objednávky, naší pohřební službou.

Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v domovech soustředěné péče: 

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznamuje příbuzným úmrtí a vyzývá rovněž pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zesnulého. Oblečení v tomto případě je vhodné přinést přímo do naší kanceláře.

 

Pozůstalí mají právo na výběr pohřební služby, která zajistí důstojné rozloučení s jejich zesnulým a vše co s tím souvisí. Pozůstalí proto nejsou povinni akceptovat výběr pohřební služby, kterou přivolal personál zdravotnického zařízení nebo policie.

 

Převoz na pitvu, kterou nařídil lékař, je hrazen zdravotní pojišťovnou!

 

Vyřízení na úřadech:

Smrt blízkého člověka je obvykle spojeno s vyřizováním praktických věcí na různých úřadech.

V této situaci se můžete obrátit na následující instituce:

  • sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností

Ve věci:  informace o případných sociálních dávkách a další pomoci.

  • správa sociálního zabezpečení:

Ve věci: přiznání vdovského, vdoveckého nebo sirotčího důchodu a další informace.

notář:

Ve věci: vyřízení pozůstalosti a dědictví.

 

Pohřebné:

Pohřebné je sociální dávkou ve výši 5 000,-, přičemž náleží osobě, která vypravila pohřeb:

  • nezaopatřenému dítěti

  • osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte    

Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Žádost o pohřebné vyřídíte na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Budete potřebovat občanský průkaz, úmrtní list a doklad o zaplacení pohřbu.

Nárok na pracovní volno při úmrtí:

Podle nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce máte nárok na pracovní volno na pohřeb s náhradou mzdy:

  • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob

  • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela jakož i manžela sourozence a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob

  • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s Vámi v době úmrtí v domácnosti a na další den jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.